Catit Official Brand Site

Welkom op onze website. Indien u doorgaat met het surfen op en het gebruiken van deze website, gaat u automatisch akkoord met, en bent u gebonden aan, de volgende gebruiksvoorwaarden die, samen met ons privacybeleid, de relatie tussen Rolf C. Hagen Inc. en uzelf met betrekking tot deze website regelen.
De website (“site”) is eigendom van, en wordt beheerd door, Rolf C. Hagen Inc. (“Hagen”), eigenaar van verschillende merken, waaronder, maar niet beperkt tot, de volgende merken: AquaClear, Catit, Dogit, Elite, Exo-terra, Fluval, Glo, Habitrail, Laguna, Le Salon, Living World, Marina, Nutrafin, Nutrience, Prime, Tropican, Tropimix, Vision, Zoë en alle aangesloten submerken en websites.
De term “Hagen” of “ons” of “wij” verwijst naar de eigenaar van de site met als statutaire zetel Rolf C. Hagen, Inc. Montreal, QC H9X 0A2, Canada. De term “u” of “uw” verwijst naar de gebruiker of bezichtiger van onze website. Het gebruik van deze site is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

ALGEMEEN

Door gebruik te maken van onze website, gaat u ermee akkoord dat u zult voldoen aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Hagen kan de voorwaarden die uw gebruik van onze site vastleggen van tijd tot tijd veranderen, en door de site te gebruiken na dergelijke wijzigingen gaat u ermee akkoord de voorwaarden zoals gewijzigd te volgen. Naast het aanbrengen van veranderingen in de voorwaarden, kan Hagen op elk gewenst moment delen van deze website wijzigen, bewerken, verwijderen of herzien zonder voorafgaande kennisgeving.

INHOUD VAN DE WEBSITE

Alle tekst, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto’s, handelsmerken, logo’s, geluiden, muziek, kunstwerken en computercode (gezamenlijk, “Inhoud”), met inbegrip van, maar niet beperkt tot het ontwerp, de structuur, selectie, coördinatie, expressie, “look and feel,” en rangschikking van deze inhoud op de site is eigendom van, gecontroleerd door, of in licentie gegeven door of aan Hagen, en wordt beschermd door handelswetten, wetten op het auteursrecht, octrooiwetten, en handelsmerkwetten, alsook diverse andere intellectuele eigendomsrechten en wetten met betrekking tot oneerlijke concurrentie.

Tenzij uitdrukkelijk bepaald in deze gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de site en geen enkele inhoud worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, publiekelijk weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden of gedistribueerd, op eender welke wijze (met inbegrip van “mirroring”), naar een andere computer, server, website of ander medium voor publicatie of distributie of voor een commerciële onderneming, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Hagen. De toegang tot en het gebruik van onze site is uitsluitend bedoeld voor uw persoonlijke informatie, onderwijs en communicatie met Hagen. U mag de inhoud van deze site enkel downloaden, kopiëren of afdrukken voor persoonlijk gebruik. Geen enkel recht, geen enkele titel of geen enkel belang in de inhoud van onze site wordt aan u overgedragen als gevolg van het downloaden, kopiëren, afdrukken of gebruik van onze site.

UW GEBRUIK VAN ONZE SITE

U mag geen gebruik maken van een “deep-link”, “page-scrape”, “robot”, “spider” of ander automatisch apparaat, programma, algoritme of methodologie, of een soortgelijk of gelijkwaardig handmatig proces, om toegang te verkrijgen tot eender welk deel van de website, om eender welk deel van de site te verwerven, te kopiëren, of te controleren, of om de navigatiestructuur of presentatie van de site of enige inhoud van de site te reproduceren of te omzeilen, om materialen, documenten of informatie te verkrijgen of proberen te verkrijgen via middelen die niet met opzet beschikbaar zijn gesteld via de site. Hagen behoudt zich het recht voor om dergelijke activiteiten te blokkeren.

U mag niet proberen om onbevoegde toegang te krijgen tot eender welk deel of eender welke functie van de site, alsook tot andere systemen of netwerken verbonden met de site of een Hagen server, of tot een van de diensten aangeboden op of via de site, door hacken, “password mining” of andere illegale middelen.

U mag de website of een netwerk verbonden met de site niet “proben”, scannen of de kwetsbaarheid ervan testen, noch mag u inbreuk maken op de veiligheids- of verificatiemaatregelen op de site of een netwerk verbonden met de site. U mag geen reverse look-up of tracering uitvoeren op, of proberen eender elke informatie te vergaren over, andere bezoekers van de site of een andere Hagen-klant, met inbegrip van eender welke Hagen-account waar u niet de eigenaar van bent, om de bron ervan te vinden, of de site of een dienst of informatie beschikbaar gesteld of aangeboden door of via de site te exploiteren, op enigerlei wijze waar het doel is om informatie te onthullen, met inbegrip van maar niet beperkt tot, persoonlijke identificatie of informatie, anders dan uw eigen informatie, zoals voorzien door de site.

U gaat ermee akkoord dat u geen actie zult ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting vormt of veroorzaakt op de infrastructuur van de site of Hagen’s systemen of netwerken, of enige systemen of netwerken verbonden met de site of aan Hagen.

U gaat ermee akkoord geen apparaat, software of routine te gebruiken om te interfereren of proberen te interfereren met de goede werking van de site of een transactie die wordt uitgevoerd op de site, of met het gebruik van de site door een andere persoon.

U mag geen headers vervalsen of identificatoren anderszins manipuleren om de oorsprong van een bericht of andere verzending die u naar Hagen doet op of via de site, of een dienst aangeboden op of via de site, te verhullen. U mag niet doen alsof u iemand anders bent of alsof u iemand anders vertegenwoordigt. U mag zich niet voordoen als een ander individu of een andere entiteit.

U mag de site of eender welke inhoud ervan niet gebruiken voor eender welk doel dat onwettig is of verboden wordt door deze gebruiksvoorwaarden, of om op te roepen of aan te zetten tot illegale activiteiten of andere activiteiten die inbreuk maken op de rechten van Hagen of anderen.

ANDERE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op specifieke onderdelen of functies van de site, waaronder prijsvragen, promoties of andere soortgelijke functies, die door deze verwijzing allemaal deel uitmaken van deze gebruiksvoorwaarden. U stemt ermee in zich te houden aan die andere voorwaarden, waaronder, indien van toepassing, de verklaring dat u de wettelijke leeftijd hebt om gebruik te maken van, of deel te nemen aan, een dergelijke dienst of functie. Als er een conflict tussen de gebruiksvoorwaarden die u momenteel leest en de voorwaarden geplaatst voor of van toepassing op een specifiek deel van de site of voor een dienst aangeboden op of via de site, zullen die laatste primeren met betrekking tot uw gebruik van dat deel van de site of de specifieke dienst.

Eventuele verplichtingen van Hagen met betrekking tot haar producten en diensten worden uitsluitend beheerst door de overeenkomsten op grond waarvan zij worden verstrekt, en niets op deze site mag op zo’n manier worden opgevat dat dergelijke overeenkomsten zouden wijzigen. Hagen kan wijzigingen aanbrengen aan de producten of diensten aangeboden op de site, of aan de prijzen die van toepassing zijn voor dergelijke producten of diensten, en dit op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving. De materialen op de site die betrekking hebben tot producten en diensten kunnen verouderd zijn, en Hagen verbindt zich er niet toe de materialen op de site met betrekking tot dergelijke producten en diensten bij te werken.

ACCOUNTS, WACHTWOORDEN EN BEVEILIGING

Bepaalde functies of diensten die worden aangeboden op of via de site kunnen vereisen dat u een account aanmaakt (met inbegrip van het creëren van een Hagen ID en wachtwoord). U bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw accountinformatie, met inbegrip van uw wachtwoord, en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U gaat ermee akkoord dat u Hagen onmiddellijk op de hoogte stelt van elk onbevoegd gebruik van uw account of wachtwoord, of van enige andere inbreuk op de beveiliging. U kunt echter aansprakelijk worden gesteld voor verliezen geleden door Hagen of een andere gebruiker of bezoeker van de site veroorzaakt doordat derden gebruik maakten van jouw Hagen ID, wachtwoord, of account.

U mag op geen enkel moment gebruik maken van het Hagen ID, wachtwoord of account van iemand anders zonder de uitdrukkelijke toestemming van de houder van dat Hagen ID, wachtwoord of account. Hagen kan en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade die voortvloeit uit uw niet-naleving van deze verplichtingen.

SITE UPDATES

Hagen neemt geen verplichting op zich om informatie op onze site te updaten, te wijzigen of te verduidelijken. Van geen enkele specifieke update of verversingsdatum die u terugvindt op onze site mag worden aangenomen dat zij aangeeft dat alle informatie op onze gehele site werd gewijzigd of bijgewerkt. Bij het bekijken van informatie op onze site dient u er rekening mee te houden dat dergelijke informatie mogelijk niet de volledige beschikbare informatie over een onderwerp is. Bovendien kunnen latere gebeurtenissen of veranderingen in omstandigheden ertoe leiden dat bestaande informatie op onze site onjuist of onvolledig wordt.

Nieuwsberichten op onze site hebben een datum om de laatste keer dat dergelijke informatie werd gewijzigd door Hagen aan te geven. Van geen enkele andere specifieke datum of verversingsdatum op onze site mag worden aangenomen dat deze aangeeft dat informatie in gearchiveerde persberichten werd bijgewerkt na de oorspronkelijke publicatiedatum. Hagen is niet verplicht om eerder gepubliceerde persberichten bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat informatie verkregen op onze site niet onjuist of onvolledig is geworden door recentere gebeurtenissen.

PRODUCTINFORMATIE

Producten van Hagen en haar merken worden verkocht in Canada, de Verenigde Staten en in meer dan 100 andere landen wereldwijd via retailers, distributeurs en licentiehouders. Beschikbaarheid van alle producten die wordt weergegeven of beschreven op deze site is onderworpen aan het aanbod van elke specifieke retailer, distributeur of licentiehouder. Alle beschrijvingen van producten zijn onderhevig aan verandering op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken van Hagen. Hagen biedt toegang tot internationale gegevens over Hagen en kan daarom verwijzingen of kruisverwijzingen bevatten naar Hagen producten, programma’s en diensten die niet worden gevoerd in uw land. Een dergelijke verwijzing impliceert niet dat Hagen in uw land van plan is dergelijke producten, programma’s of diensten te lanceren.

Niet alle getoonde producten op de site zijn beschikbaar in alle markten. Hagen is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de invoer, zelfs voor persoonlijk gebruik, van een product in een bepaald land. Het werkelijke product en / of de verpakking kan enigszins afwijken van wat wordt getoond op de site. Hagen behoudt zich alle rechten voor die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend.

TYPOGRAFISCHE FOUTEN

In het geval dat een Hagen product of dienst wordt vermeld tegen een onjuiste prijs als gevolg van een typografische fout of fout in de prijsinformatie ontvangen van onze leveranciers, heeft Hagen het recht om alle bestellingen geplaatst voor het product of de dienst vermeld tegen de onjuiste prijs te weigeren of te annuleren. Hagen heeft het recht om dergelijke bestellingen te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling is bevestigd en uw creditcard in rekening is gebracht. Als uw creditcard al in rekening is gebracht voor de aankoop en uw bestelling wordt geannuleerd, zal Hagen het bedrag van de onjuiste prijs terugstorten op uw creditcardrekening.

HANDELSMERKEN EN AUTEURSRECHTEN

Tenzij anders aangegeven, zijn alle product- en dienstmerken en -logo’s weergegeven op onze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekst, ontwerp, afbeeldingen, interfaces, of code en de selectie en rangschikking daarvan is auteursrechtelijk beschermd als een collectief werk onder Canadese en andere wetten op het auteursrecht, en zijn zij het eigendom van Hagen. Het collectieve werk omvat werken die in licentie zijn gegeven aan Hagen. Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen (gezamenlijk de “marks” of “merken”) zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Hagen en zijn eigendom van Hagen.

OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS EN ANDERE INZENDINGEN

Houd er rekening mee dat alle opmerkingen, feedback, ideeën, suggesties of andere informatie ingediend of aangeboden aan Hagen op of via onze site of anderszins (gezamenlijk “inzendingen”) eigendom zijn en blijven van Hagen. Een dergelijke openbaarmaking of aanbieding van de inzendingen vormt een overdracht aan Hagen van alle wereldwijde rechten, titels van, en belangen in, alle intellectuele eigendommen in de inzendingen. Hagen zal dus exclusief eigenaar zijn van al deze rechten, titels van en belangen in de inzendingen, en zal op geen enkele wijze worden beperkt in het gebruik, commercieel of anderszins, van de inzendingen. Hagen is en zal niet verplicht zijn om inzendingen vertrouwelijk te houden, een vergoeding te betalen voor inzendingen, of te reageren op inzendingen.

DISCLAIMER EN VRIJWARING

TENZIJ HIERIN UITDRUKKELIJK ANDERS IS BEPAALD, WORDT ONZE SITE, ALLE INHOUD VAN ONZE SITE EN ALLE DIENSTEN DIE WORDEN AANGEBODEN IN VERBAND MET ONZE SITE GELEVERD OP EEN “AS IS” BASIS, EN, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST HAGEN ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK IN VERBAND DAARMEE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK AF. BOVENDIEN GARANDEERT HAGEN NIET DAT UW GEBRUIK VAN ONZE SITE, OF DE WERKING OF FUNCTIE VAN ONZE SITE, EEN ONDERDEEL DAARVAN, OF DIENSTEN DIE WORDEN AANGEBODEN IN VERBAND DAARMEE, ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN; DAT DEFECTEN DAARAAN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD; OF DAT ONZE SITE OF DE SERVER VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN. HOEWEL HAGEN TRACHT ACTUELE, NAUWKEURIGE EN BETROUWBARE INFORMATIE OP ONZE SITE TE VERSTREKKEN, GARANDEERT ZIJ NIET, OF DOET ZIJ GEEN UITSPRAKEN OVER, DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ENIG GEBRUIK VAN INFORMATIE OP ONZE SITE. U ERKENT, DOOR UW GEBRUIK VAN ONZE SITE: (1) DAT UW GEBRUIK VAN ONZE SITE OP EIGEN RISICO IS , (2) DAT U DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID DRAAGT VOOR ALLE KOSTEN IN VERBAND MET ALLE NOODZAKELIJKE ONDERHOUD OF REPARATIES VAN ALLE APPARATUUR DIE U AANWENDT IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN ONZE SITE, EN (3) DAT HAGEN NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIGE SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK VAN OF HET ONVERMOGEN OM ONZE SITE TE GEBRUIKEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, COMPENSERENDE MAATREGELEN OF GEVOLGSCHADE, WINSTDERVING EN / OF VERLIES VAN OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, ZELFS ALS HAGEN IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. U GAAT ERMEE AKKOORD HAGEN TE BESCHERMEN TEGEN EN TE VRIJWAREN VAN ALLE CLAIMS, SCHADE, KOSTEN EN UITGAVEN, MET INBEGRIP VAN ADVOCAATKOSTEN, DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET UW GEBRUIK VAN ONZE SITE.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Behalve daar waar verboden door de wet, zal Hagen in geen geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte schade, gevolgschade, specifieke schade, bijkomstige schade, incidentele of als straf geldende schade, met inbegrip van winstderving, zelfs als Hagen is geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

Indien, niettegenstaande de andere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, Hagen aansprakelijk blijkt te zijn voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit of, op enigerlei wijze verband houdt met, uw gebruik van de site of de inhoud, zal de aansprakelijkheid van Hagen in geen geval hoger zijn dan het grootste van: (1) het totaal van alle abonnementskosten of soortgelijke vergoedingen met betrekking tot een dienst of functie van op de site betaald in de zes maanden voorafgaand aan de datum van de eerste vordering tegen Hagen (maar niet met inbegrip van de aankoopprijs voor eventuele Hagen producten), of (2) USD 100. Sommige rechtsgebieden staan geen beperkingen van aansprakelijkheid toe, dus de voorgaande beperking is mogelijk niet op u van toepassing.

VRIJWARING

U gaat ermee akkoord om Hagen, haar functionarissen, directeuren, aandeelhouders, voorgangers, opvolgers in belang, werknemers, agenten, dochterondernemingen en filialen te vrijwaren van alle eisen, verlies, aansprakelijkheid, claims of kosten (met inbegrip van advocaatkosten), gemaakt tegen Hagen door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van de Site.

SCHENDING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Hagen kan alle informatie die we over u hebben openbaar maken (met inbegrip van uw identiteit) als we bepalen dat een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is in verband met een onderzoek of klacht met betrekking tot uw gebruik van de site, of om iemand die mogelijk schade veroorzaakt aan of interfereert met (opzettelijk of onopzettelijk) de eigendomsrechten van Hagen, of de eigendomsrechten van bezoekers of gebruikers van de site, met inbegrip van klanten van Hagen, te identificeren, contact met hen op te nemen of juridische stappen tegen hen te ondernemen. Hagen behoudt zich ten allen tijde het recht om eender welke informatie die Hagen nodig acht om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgevingen, juridische procedures of overheidsverzoeken openbaar te maken. Hagen kan ook uw informatie openbaar maken wanneer Hagen bepaalt dat de van kracht zijnde wetgeving deze openbaarmaking vereist of toestaat, met inbegrip van het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met bescherming tegen fraude als doel.

U gaat ermee akkoord dat Hagen, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, uw toegang tot de site kan beëindigen en/of uw toekomstige toegang tot de site kan blokkeren als we vaststellen dat u deze gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten of richtlijnen die kunnen worden gekoppeld aan uw gebruik van de site hebt geschonden. U gaat er ook mee akkoord dat elke schending door u van deze gebruiksvoorwaarden een onwettige en oneerlijke handelspraktijk vormt, en onherstelbare schade aan Hagen veroorzaakt, waarvoor een geldelijke schadevergoeding ontoereikend zou zijn, en u stemt ermee in dat Hagen een voorlopige of billijke tegemoetkoming verkrijgt die Hagen nodig of passend acht in dergelijke omstandigheden. Deze rechtsmiddelen zijn in aanvulling op alle andere rechtsmiddelen die Hagen wettelijk gezien of in eigen machte heeft.

U gaat ermee akkoord dat Hagen, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, uw toegang tot de site kan beëindigen, om redenen die het volgende omvatten (maar niet beperkt zijn tot) (1) verzoeken van de rechtshandhaving of andere overheidsinstanties, (2) een verzoek van u (zelf-geïnitieerde accountverwijderingen), (3) van stopzetting of materiële wijziging aan de site of een dienst aangeboden op of via de site, of (4) onverwachte technische mankementen of problemen.

Indien Hagen juridische stappen tegen u onderneemt als gevolg van uw schending van deze gebruiksvoorwaarden, heeft Hagen het recht om van u te recupereren, en u gaat ermee akkoord te betalen, alle redelijke honoraria van advocaten en alle kosten verbonden aan een dergelijke actie, naast eventuele andere hulp verleend aan Hagen. U gaat ermee akkoord dat Hagen geen verantwoording moet afleggen aan u of aan derden voor de beëindiging van uw toegang tot de site als gevolg van een schending van deze gebruiksvoorwaarden.

BEËINDIGING

Deze overeenkomst is van kracht tenzij en totdat u of Hagen deze beëindigt. U kunt deze overeenkomst op elk gewenst moment beëindigen. Ook Hagen kan deze overeenkomst op elk gewenst moment beëindigen en kan dit ogenblikkelijk doen zonder voorafgaande kennisgeving, en dienovereenkomstig u toegang tot onze site weigeren als u naar Hagen’s eigen goeddunken niet voldoet aan een voorwaarde of bepaling opgenomen in deze overeenkomst. Bij beëindiging van deze overeenkomst door u of Hagen, moet u onmiddellijk alle materialen gedownload of anderszins verkregen van onze site, evenals kopieën van dergelijke materialen, en materialen verkregen onder de voorwaarden van deze overeenkomst of anderszins, vernietigen. U gaat ermee akkoord dat alle zaken met betrekking tot uw toegang tot of het gebruik van de Site, met inbegrip van alle geschillen, zullen worden beslecht onder de wetten van Quebec, Canada, zonder rekening te houden met de conflicten van wettelijke bepalingen en dat alle geschillen moeten plaatsvinden binnen Quebec.

DEZE MEDEDELING KAN VAN TIJD TOT TIJD WORDEN GEWIJZIGD. VOOR VERDERE TOEGANG TOT DE SITE GELDEN DE VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP HET MOMENT VAN TOEGANG. HET IS DAAROM UW VERANTWOORDELIJKHEID OM U OP DE HOOGTE TE STELLEN VAN DE HUIDIGE VOORWAARDEN VAN DEZE MEDEDELING.

DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN WERDEN VERTAALD UIT HET ENGELS. DEZE NEDERLANDSTALIGE VOORWAARDEN ZIJN SLECHTS EEN VERTALING VOOR BETER BEGRIP DOOR U. DE ORIGINELE ENGELSE TEKST IS RECHTSGELDIG, EN KUNT U HIER TERUGVINDEN.

Onze Hulp & Advies-pagina’s zijn beschikbaar in onderstaande talen. Maak uw keuze: