Catit Official Brand Site

Witamy w naszej Witrynie! Użytkownicy, którzy będą kontynuować przeglądanie i korzystanie z Witryny, zobowiązują się jednocześnie przestrzegać poniższego regulaminu, który będzie dla nich wiążący. Regulamin i nasza polityka ochrony prywatności regulują stosunek pomiędzy spółką Rolf C. Hagen Inc. a Użytkownikiem w odniesieniu do niniejszej Witryny.

Właścicielem i administratorem Witryny („Witryna”) jest spółka Rolf C. Hagen Inc. („spółka Hagen”), która jest właścicielem wielu marek, m.in.: AquaClear, Catit, Dogit, Elite, Exo-terra, Fluval, Glo, Habitrail, Laguna, Le Salon, Living World, Marina, Nutrafin, Nutrience, Prime, Tropican, Tropimix, Vision, Zoe oraz wszystkich stowarzyszonych podmarek i Witryn.

Termin „spółka Hagen” odnosi się do właściciela Witryny z siedzibą pod adresem: Rolf C. Hagen, Inc. Montreal, QC H9X 0A2, Kanada. Termin „Użytkownik” odnosi się do użytkownika Witryny lub odwiedzającego. Zasady korzystania z Witryny są następujące:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Korzystanie z Witryny jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie poniższych zasad korzystania. Spółka Hagen może okresowo wprowadzać zmiany w zasadach korzystania z Witryny i jeśli po wprowadzeniu zmian Użytkownik nadal korzysta z Witryny, jest to tożsame ze zobowiązaniem się do przestrzegania zmienionych zasad. Poza wprowadzaniem zmian zasad, spółka Hagen może także w każdym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia zmieniać, edytować i usuwać fragmenty Witryny oraz dokonywać ich przeglądu.

TREŚĆ WITRYNY

Wszystkie teksty, grafiki, interfejsy użytkownika, interfejsy wizualne, fotografie, znaki towarowe, logo, dźwięki, muzyka, ilustracje i kod komputerowy (zwane łącznie „Treścią”), w tym m.in. projekt, struktura, dobór, współgranie, wyraz, układ, treść i rozmieszczenie Treści zawartej w Witrynie, są własnością spółki Hagen, są przez nią kontrolowane lub spółka korzysta z nich na podstawie licencji i są one chronione na mocy przepisów o identyfikacji wizualnej, prawie autorskim, patentach i znakach towarowych, oraz różnych innych praw własności intelektualnej i zasad zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych w niniejszym Regulaminie, zabronione jest kopiowanie, powielanie, ponowne publikowanie, przesyłanie, umieszczanie, podawanie do wiadomości publicznej, szyfrowanie, tłumaczenie, przekazywanie lub rozpowszechnianie (w tym „mirroring”) jakiejkolwiek części Witryny lub Treści z wykorzystaniem innego komputera, serwera, Witryny lub innego nośnika w celu publikacji lub rozpowszechniania albo w celach komercyjnych, bez wyraźnej uprzedniej zgody spółki Hagen udzielonej na piśmie. Dostęp do Witryny i korzystanie z niej ma służyć wyłącznie celom informacyjnym, edukacyjnym i komunikacji Użytkownika ze spółką Hagen. Pobieranie, kopiowanie i drukowanie treści Witryny jest dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego Użytkownika. Pobieranie, kopiowanie i drukowanie Witryny lub korzystanie z niej nie skutkuje przejściem na Użytkownika żadnych praw ani tytułu własności do treści Witryny spółki.

KORZYSTANIE Z WITRYNY

Zabronione jest stosowanie głębokiego linkowania, „web scrapingu”, robotów, „pająków” i innych urządzeń automatycznych, programów, algorytmów, metod i podobnych lub równoważnych procesów wykonywanych ręcznie w celu uzyskania dostępu, nabycia, skopiowania lub monitorowania części Witryny lub jakiejkolwiek Treści, a także powielanie i omijanie struktury nawigowania lub sposobu prezentacji Witryny lub Treści, w celu uzyskania lub próby uzyskania materiałów, dokumentów lub informacji środkami, które nie zostały celowo udostępnione w Witrynie. Spółka Hagen zastrzega sobie prawo zakazania takich działań.

Zabronione są próby uzyskania nieuprawnionego dostępu do części lub funkcji Witryny, innych systemów i sieci połączonych z Witryną lub serwerem spółki Hagen i usług udostępnianych w Witrynie lub za jej pośrednictwem z zastosowaniem hakerstwa, wydobywania haseł i innych środków niezgodnych z prawem.

Zabronione jest sondowanie, skanowanie i sprawdzanie podatności na zagrożenia Witryny i sieci połączonych z Witryną, a także naruszenie zabezpieczeń i środków uwierzytelniania w Witrynie i sieciach połączonych z Witryną. Zabronione jest stosowanie techniki „reverse lookup”, śledzenie i próby śledzenia informacji na temat innego użytkownika Witryny lub odwiedzającego, innego klienta spółki Hagen, w tym konta Hagen nienależącego do Użytkownika, w celu ustalenia źródła lub wykorzystania podatności na zagrożenia Witryny, usługi lub informacji udostępnionych lub proponowanych za pośrednictwem Witryny, których celem byłoby ujawnienie informacji, w tym m.in. pozwalających ustalić tożsamość osoby lub informacji niedotyczących Użytkownika, przewidzianych w Witrynie.

Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań powodujących nadmierne lub nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury Witryny, systemów lub sieci spółki Hagen, albo systemów lub sieci połączonych z Witryną lub spółką Hagen.

Użytkownik zobowiązuje się nie stosować urządzeń, oprogramowania ani praktyk powodujących zakłócenie lub próbę zakłócenia prawidłowego działania Witryny lub przebiegu transakcji realizowanej za jej pośrednictwem, albo też korzystania z Witryny przez osobę trzecią.

Zabronione jest nadawanie fałszywych nagłówków i inne sposoby manipulowania identyfikatorami w celu ukrycia pochodzenia wiadomości lub informacji przesyłanych do spółki Hagen za pośrednictwem Witryny lub usługi udostępnianej w Witrynie lub za jej pośrednictwem. Zabronione jest podawanie się za inne osoby lub ich przedstawicieli i podszywanie się pod inne osoby lub podmioty.

Zabronione jest korzystanie z Witryny i z Treści w celach niezgodnych z prawem lub zabronionych w Regulaminie, a także nakłanianie do zachowań niezgodnych z prawem i innych działań naruszających prawa spółki Hagen i innych osób.

INNE

Określonych części i funkcji Witryny, w tym konkursów, promocji itp., dotyczyć mogą dodatkowe zasady, przy czym wszystkie takie dodatkowe zasady zostają niniejszym włączone do Regulaminu przez niniejsze odniesienie. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać dodatkowych zasad, m.in. w odpowiednich wypadkach złożyć oświadczenie, że jest osobą pełnoletnią i może korzystać z usługi lub funkcji albo wziąć w nich udział. W razie kolizji Regulaminu i zasad dotyczących lub opublikowanych dla określonej części Witryny lub usługi udostępnianej w Witrynie lub za jej pośrednictwem, wobec korzystania z tej części Witryny lub określonej usługi charakter nadrzędny mają zasady dodatkowe.

Ewentualne zobowiązania spółki Hagen odnośnie do jej produktów i usług są regulowane wyłącznie umowami, na podstawie których są one dostarczane, i żadnych treści w Witrynie nie można interpretować jako zmieniających takie umowy.

Spółka Hagen może w każdym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia wprowadzić zmiany produktów i usług oferowanych w Witrynie oraz ich obowiązujących cen. Zawarte w Witrynie materiały dotyczące produktów i usług mogą być nieaktualne i spółka Hagen nie gwarantuje ich aktualizowania w Witrynie w odniesieniu do tychże produktów i usług.

KONTA, HASŁA I ZABEZPIECZENIA

Określone funkcje i usługi udostępniane w Witrynie lub za jej pośrednictwem mogą wymagać utworzenia konta (w tym ustalenia identyfikatora i hasła). Za zachowanie w poufności danych konta, w tym hasła, a także za wszelkie działania wykonane z wykorzystaniem konta wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić spółkę Hagen o wszelkich przypadkach nieupoważnionego korzystania z jego konta lub hasła, a także o innych naruszeniach bezpieczeństwa. Użytkownik może jednak ponosić odpowiedzialność za straty poniesione przez spółkę Hagen i innych użytkowników Witryny lub odwiedzających ją, spowodowane korzystaniem z identyfikatora, hasła i konta Użytkownika przez inną osobę.

Korzystanie z identyfikatora, hasła i konta innej osoby bez wyraźnej zgody i pozwolenia ich posiadacza jest zawsze zabronione. Spółka Hagen nie może odpowiadać za straty i szkody wynikłe z nieprzestrzegania tych zobowiązań przez Użytkownika i nie ponosi za nie odpowiedzialności.

AKTUALIZACJE WITRYNY

Spółka Hagen nie ma obowiązku dokonywać aktualizacji, zmian i objaśniania informacji w swojej Witrynie. Określonej daty aktualizacji podanej w Witrynie nie można traktować jako wskazówki, że zmodyfikowana lub zaktualizowana została całość informacji w całej Witrynie. Przeglądając informacje w Witrynie, należy pamiętać, że mogą one nie być kompletnymi informacjami dostępnymi na dany temat. Ponadto zdarzenia późniejsze i nowe okoliczności mogą spowodować, że dotychczasowe informacje w Witrynie staną się niedokładne lub niepełne.

Komunikaty prasowe w Witrynie mają podaną datę dla oznaczenia ich ostatniej modyfikacji przez spółkę Hagen. Innej określonej daty aktualizacji podanej w Witrynie nie można traktować jako wskazówki, że informacje z archiwalnych komunikatów prasowych były aktualizowane po dacie ich opublikowania. Spółka Hagen nie ma obowiązku dokonywać aktualizacji, zmian i objaśniania opublikowanych komunikatów prasowych. Za sprawdzenie, czy wskutek zdarzeń późniejszych informacje uzyskane z Witryny nie stały się niedokładne lub niepełne odpowiada Użytkownik.

INFORMACJE O PRODUKTACH

Produkty spółki Hagen i jej marek są sprzedawane w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych Ameryki i w ponad 100 krajach świata za pośrednictwem sieci sprzedaży detalicznej, dystrybutorów i licencjobiorców. Dostępność produktów wyświetlanych lub opisanych w niniejszej witrynie zależy od stanów magazynowych u każdego ze sprzedawców, dystrybutorów i licencjobiorców. Wszystkie opisy produktów mogą ulec zmianie w każdym czasie, bez uprzedniego zawiadomienia i według wyłącznego uznania spółki Hagen. Spółka Hagen udostępnia swoje międzynarodowe dane, a zatem mogą one obejmować odniesienia lub odniesienia krzyżowe do produktów, programów i usług spółki, które nie zostały wprowadzone w kraju Użytkownika. Obecność takich odniesień nie oznacza, że spółka Hagen zamierza wprowadzić te produkty, programy lub usługi w kraju Użytkownika.

Nie wszystkie produkty przedstawione w Witrynie są dostępne na wszystkich rynkach. Spółka Hagen nie odpowiada za konsekwencje wwiezienia produktu do określonego kraju, również do użytku własnego. Rzeczywisty produkt i opakowanie mogą się nieznacznie różnić od przedstawionych w Witrynie. Spółka Hagen zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w niniejszym Regulaminie.

OMYŁKI PISARSKIE

Jeśli produkt lub usługa spółki Hagen są podane z nieprawidłową ceną z powodu omyłki pisarskiej lub błędnej ceny otrzymanej od naszych dostawców, spółka Hagen może odrzucić lub anulować wszelkie zamówienia złożone na produkty lub usługi podane z nieprawidłową ceną. Spółka Hagen może odrzucić lub anulować wszystkie te zamówienia bez względu na to, czy zostały one potwierdzone, a karta kredytowa Użytkownika została obciążona. Jeśli karta kredytowa Użytkownika została już obciążona kwotą zakupu, a zamówienie zostanie anulowane, spółka Hagen dokona uznania rachunku karty kredytowej Użytkownika na kwotę nieprawidłowej ceny.

ZNAKI TOWAROWE I PRAWA AUTORSKIE

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe i usługowe oraz logo wyświetlane w Witrynie, w tym m.in. tekst, projekt, grafika, interfejsy lub kod, a także ich dobór i rozmieszczenie są chronione prawem autorskim jako utwór zbiorowy w świetle prawa autorskiego Kanady i innych oraz stanowią własność spółki Hagen. Utwór zbiorowy obejmuje utwory, na które spółka Hagen uzyskała licencję. Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe (zwane łącznie „Znakami”) są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki Hagen i stanowią jej wyłączną własność.

UWAGI UŻYTKOWNIKÓW I INNE ZGŁOSZENIA

Spółka Hagen informuje, że wszystkie uwagi, opinie, pomysły, sugestie i inne informacje przesłane lub proponowane spółce Hagen w Witrynie, za jej pośrednictwem lub w inny sposób (zwane łącznie „Zgłoszeniami”) stanowią własność spółki Hagen i pozostają jej własnością. Każde przekazanie lub propozycja Zgłoszeń stanowi cesję wszelkich praw i tytułów prawnych na całym świecie do całości własności intelektualnej Zgłoszeń na rzecz spółki Hagen. W związku z tym wszelkie prawa i tytuły prawne do wszelkich Zgłoszeń stanowią wyłączną własność spółki Hagen i korzystanie ze Zgłoszeń przez spółkę, w celach komercyjnych lub innych, nie podlega żadnym ograniczeniom. Spółka Hagen nie ma obowiązku zachowania Zgłoszeń w poufności, zapłaty wynagrodzenia ani udzielenia na nie odpowiedzi.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZABEZPIECZENIE PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE PRZEWIDZIANYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE WITRYNA, CAŁA JEJ TREŚĆ ORAZ WSZYSTKIE USŁUGI OFEROWANE W ZWIĄZKU Z NIĄ SĄ ZAPEWNIANE W ICH AKTUALNYM STANIE („TAK, JAK JEST”) A SPÓŁKA HAGEN, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, WYŁĄCZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU WSZELKICH GWARANCJI Z TYM ZWIĄZANYCH, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I DOROZUMIANYCH, W TYM M.IN. DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. PONADTO SPÓŁKA HAGEN NIE GWARANTUJE, ŻE KORZYSTANIE Z WITRYNY, JEJ DZIAŁANIE LUB FUNKCJA, JAKIKOLWIEK JEJ ELEMENT LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI OFEROWANE W ZWIĄZKU Z NIĄ BĘDĄ NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, ŻE JEJ WADY ZOSTANĄ USUNIĘTE LUB ŻE WITRYNA ALBO JEJ SERWER SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. MIMO ŻE SPÓŁKA HAGEN STARA SIĘ ZAMIESZCZAĆ W WITRYNIE INFORMACJE AKTUALNE, ZGODNE Z PRAWDĄ I WIARYGODNE, NIE GWARANTUJE ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH ICH ZGODNOŚCI Z PRAWDĄ, WIARYGODNOŚCI I WYKORZYSTANIA. KORZYSTAJĄC Z WITRYNY, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE: (1) KORZYSTA Z WITRYNY NA SWOJE WYŁĄCZNE RYZYKO; (2) PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZYSTKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z WSZYSTKIMI NIEZBĘDNYMI CZYNNOŚCIAMI SERWISOWYMI I NAPRAWAMI SPRZĘTU UŻYWANEGO PRZEZ SIEBIE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z WITRYNY; ORAZ (3) SPÓŁKA HAGEN NIE ODPOWIADA ZA SZKODY ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z WITRYNY, W TYM M.IN. SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, WYRÓWNAWCZE I WYNIKOWE, UTRATĘ ZYSKÓW I UTRATĘ LUB USZKODZENIE MIENIA, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA UPRZEDZONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ ZABEZPIECZYĆ I CHRONIĆ SPÓŁKĘ HAGEN PRZED WSZELKIMI ROSZCZENIAMI, ODSZKODOWANIAMI, KOSZTAMI I WYDATKAMI, W TYM HONORARIUM PRAWNIKÓW, WYNIKAJĄCYMI Z KORZYSTANIA PRZEZ NIEGO Z WITRYNY LUB Z NIM ZWIĄZANYMI.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Z wyjątkiem sytuacji, w których jest to zabronione przez prawo, spółka Hagen w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności z tytułu odszkodowań pośrednich, wynikowych, ubocznych, o charakterze sankcji lub odszkodowań z nawiązką, w tym z tytułu utraconych zysków, nawet jeśli została uprzedzona o możliwości wystąpienia takich szkód.

Jeżeli, niezależnie od innych postanowień niniejszego Regulaminu, okaże się, że spółka Hagen ponosi odpowiedzialność za szkody lub straty wynikające lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z Witryny lub Treści przez Użytkownika, odpowiedzialność spółki Hagen w żadnym wypadku nie przekracza wyższej z kwot: (1) suma wszystkich opłat abonamentowych lub podobnych z tytułu jakiejkolwiek usługi lub funkcji Witryny, wpłaconych w ciągu sześciu miesięcy przed datą pierwotnego roszczenia zgłoszonego przeciwko spółce Hagen (z wyłączeniem ceny zakupu produktów spółki Hagen), lub (2) 100,00 USD. W niektórych systemach prawnych ograniczenia odpowiedzialności są niedozwolone, więc powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania.

ZABEZPIECZENIE PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć i chronić spółkę Hagen, członków jej kierownictwa, dyrektorów, udziałowców, poprzedników, następców prawnych, pracowników, agentów, podmioty zależne i stowarzyszone przed wszelkimi żądaniami, stratami, odpowiedzialnością, roszczeniami i kosztami (w tym honorariami prawników) zgłoszonymi przeciwko niej przez osobę trzecią z powodu korzystania z Witryny przez Użytkownika, wskutek takiego korzystania lub w związku z nim.

NARUSZENIE NINIEJSZEGO REGULAMINU

Spółka Hagen ma prawo ujawnić wszelkie informacje posiadane na temat Użytkownika (w tym jego tożsamość), jeżeli stwierdzi, że ujawnienie jest niezbędne w związku z prowadzonym dochodzeniem lub skargą dotyczącymi korzystania z Witryny przez Użytkownika, lub w celu zidentyfikowania, skontaktowania się lub podjęcia działań prawnych przeciwko osobie, która może powodować szkody lub zakłócać (umyślnie lub nieumyślnie) korzystanie z praw lub własności spółki Hagen, odwiedzających lub użytkowników Witryny, w tym klientów spółki Hagen. Spółka Hagen zastrzega sobie prawo do każdorazowego ujawnienia wszelkich informacji, które uzna za niezbędne w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, przepisami, procedurami prawnymi i wezwaniami organów. Spółka Hagen może również ujawnić dane Użytkownika, gdy stwierdzi, że obowiązujące prawo wymaga takiego ujawnienia lub je dopuszcza, włączając w to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że spółka Hagen może zachować wszelkie informacje i wiadomości od Użytkownika przekazane jej poprzez Witrynę lub usługę oferowaną w Witrynie lub za jej pośrednictwem, a także może ujawnić takie dane, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub spółka ustali, że ich zachowanie lub ujawnienie jest dostatecznie niezbędne, żeby: (1) zachować zgodność z wymogami procedury prawnej, (2) realizować postanowienia niniejszego Regulaminu, (3) zareagować na twierdzenia, że dane te naruszają prawa osób trzecich lub (4) chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo swoje, swoich pracowników, użytkowników lub odwiedzających Witrynę oraz ogółu społeczeństwa.

Użytkownik potwierdza, że spółka Hagen może, według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia, zakończyć jego dostęp do Witryny i zablokować mu dostęp do Witryny w przyszłości, jeżeli uzna, że Użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub inne umowy lub wytyczne, które mogą być związane z korzystaniem przez niego z Witryny. Użytkownik potwierdza również, że ewentualne naruszenie przez niego niniejszego Regulaminu stanowi niezgodną z prawem i nieuczciwą praktykę biznesową oraz wyrządzi spółce Hagen nieodwracalne szkody, za które odszkodowanie pieniężne byłoby niewystarczające, i zgadza się na uzyskanie przez spółkę Hagen odszkodowania lub godziwego zadośćuczynienia, które spółka uzna w danej sytuacji za niezbędne lub odpowiednie. Środki te mają charakter uzupełniający wobec wszelkich innych środków przysługujących spółce Hagen z mocy prawa lub na zasadach słuszności.

Użytkownik potwierdza, że spółka Hagen może, według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia, zakończyć jego dostęp do Witryny z podaniem przyczyny, którą może być m.in.: (1) żądanie organów ścigania lub innych organów, (2) wniosek Użytkownika (samodzielne usuwanie kont), (3) przerwanie lub istotna modyfikacja Witryny lub usługi oferowanej w Witrynie lub za jej pośrednictwem albo (4) nieoczekiwane kwestie lub problemy techniczne.

Jeżeli spółka Hagen podejmie przeciwko Użytkownikowi działania prawne wskutek naruszenia niniejszego Regulaminu, będzie mogła — oprócz innego przyznanego jej zadośćuczynienia — uzyskać od Użytkownika zwrot wszelkich uzasadnionych kosztów adwokackich i kosztów postępowania, a Użytkownik zobowiązuje się dokonać ich zwrotu. Użytkownik potwierdza, że spółka Hagen nie ponosi odpowiedzialności wobec niego ani osób trzecich za zakończenie dostępu Użytkownika do Witryny w wyniku naruszenia niniejszego Regulaminu.

ROZWIĄZANIE UMOWY

Niniejsza Umowa obowiązuje do momentu jej rozwiązania przez Użytkownika lub spółkę Hagen. Użytkownik może rozwiązać Umowę w każdym czasie. Spółka Hagen również może rozwiązać Umowę w każdym czasie i może to uczynić niezwłocznie i bez powiadomienia oraz odmówić Użytkownikowi dostępu do Witryny, jeżeli uzna, że Użytkownik nie przestrzega któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszej Umowy. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy przez Użytkownika lub spółkę Hagen Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zniszczyć wszystkie materiały pobrane lub uzyskane z Witryny w inny sposób, w tym także kopie takich materiałów, niezależnie od tego, czy zostały one wykonane zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy czy w inny sposób. Użytkownik potwierdza, że wszystkie sprawy związane z jego dostępem do Witryny lub korzystaniem z niej, w tym wszystkie spory, są regulowane przepisami prawa prowincji Quebec w Kanadzie, bez uwzględnienia ich norm kolizyjnych, a wszelkie sprawy sądowe będą prowadzone w prowincji Quebec.

TREŚĆ NINIEJSZEJ INFORMACJI MOŻE OD CZASU DO CZASU ULEGAĆ ZMIANOM. DALSZE UZYSKIWANIE DOSTĘPU DO WITRYNY REGULUJE REGULAMIN W TREŚCI OBOWIĄZUJĄCEJ W MOMENCIE UZYSKANIA DOSTĘPU. W ZWIĄZKU Z TYM OBOWIĄZKIEM UŻYTKOWNIKA JEST ZAPOZNANIE SIĘ Z AKTUALNĄ TREŚCIĄ REGULAMINU.

Wszystkie strony naszej sekcji pomocy oraz porad są dostępne w językach wymienionych poniżej. Wybierz: